Ravitsemus muistisairaan kodissa -tutkimuksessa (2009 - 2012) tutkittiin kotona asuvien muistisairaiden ja heidän puolisohoitajiensa ravitsemusta.  Tutkittavat (99 pariskuntaa) jaettiin ravitsemusohjausta saavien ryhmään ja kontrolliryhmään. Räätälöidy ravitsemusohjaus toteutettiin kotikäynneillä 4-7 kertaa vuoden aikana. Kontrolliryhmäläiset saivat oppaan ikääntyneiden ravitsemuksesta. Ruoankäyttötiedot kerättiin ruokapäiväkirjojen avulla. Vuoden seurannan jälkeen tutkittavien ravinnonsaanti ja elämänlaatu olivat parantuneet ohjausta saaneiden ryhmässä verrattuna kontrolliryhmään. Lisäksi ravitsemuskuntoutusta saavalla ryhmällä oli merkitseväsi vähemmän kaatumisia vuoden aikana.

Jo tutkimuksen lähtötilanteessa huomattiin, että kotona asuvien muistisairaiden ruokailutottumukset ja kunto vaihtelevat hyvin paljon. Näin ollen kaikille ei voida antaa samoja ravitsemusohjeita, vaan ohjaus tulisi räätälöityä ja olla osa kotona asuvien muistisairaiden hoitoa.

Tutkimuksen loppuraportti luettavissa:
www.gery.fi/julkaisuja