Laaja suomalaistutkimus, (FINGER, Finnish Geriatric Intervention Study to Prevent Cognitive Impairment and Disability), osoittaa, että muistihäiriöitä voidaan ehkäistä hallitsemalla niiden riskitekijöitä.

Tutkimukseen osallistui 1260 suomalaista, jotka satunnaistettiin kahteen ryhmään. Interventioryhmä sai tehostettua elintapaneuvontaa, johon kuului ravitsemusterapeutin ohjausta sekä yksilöllisesti että ryhmässä, he osallistuivat liikuntaharjoitteluun ja saivat tukea sydän- ja verisuonisairauksien riskien hallintaan. Verrokkiryhmä sai tavanomaista terveydenhuollossa annettavaa hoitoa. Kahden vuoden seurannassa kontrolliryhmän riski muisti- ja ajattelutoimintojen heikkenemiseen oli 31 prosenttia suurempi kuin tehostettua elintapaneuvontaa saaneiden.

 

Etenevät muistisairaudet ovat kansanterveydellinen ja -taloudellinen haaste. Suomessa on noin 130 000 muistisairautta sairastavaa ihmistä ja väestön ikääntyessä määrän arvioidaan lisääntyvän. Tutkijat arvoivat, että aktiivisella elintapaohjauksella sairastumisen alkua voisi siirtää 5–10 vuotta. FINGER-tutkimuksessa käytetty elintapaohjaus tarjoaa mallin, jota voidaan tulevaisuudessa soveltaa muistisairauksien ehkäisyyn.

Tutkimuksen tulokset on julkaistu arvostetussa Lancet-lehdessä.

Aiheesta on mukavasti kirjoitettu tutkijoiden toimesta myös Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen blogissa:

https://blogi.thl.fi/valineet-aivojen-vaalimiseen-ovat-ulottuvillasi/